مشخصات فنی
 • حداکثر ارتفاع کاری
  16/5   متر
 • حداکثر ارتفاع تا کف سبد
  14/5   متر
 • حداکثر دسترسی جانبی
  12   متر
 • ظرفیت سبد
  200   کیلوگرم
 • حجم پمپ ضدیخ پاش
  180-200   لیتر بر دقیقه
 • فشار پمپ ضدیخ پاش
  صفر تا 15   بار
 • زاویه دوران
  360   درجه
 • نیروی محرکه پمپ ضدیخ پاش
  هیدروموتور  
 • ظرفیت مخزن
  7000   لیتر
 • حداقل شاسی مورد نیاز
  خودرو با وزن ناخالص 19   تن