مشخصات فنی

 • حداکثر گشتاور باربرداری
  14480   کیلوگرم متر
 • حداکثر ظرفیت باربرداری مجاز در شعاع 2/80 متری
  5000   کیلوگرم
 • حداکثر ظرفیت باربرداری مجاز در شعاع 4/35 متری
  3330   کیلوگرم
 • حداکثر ظرفیت باربرداری مجاز در شعاع 6/25 متری
  2280   کیلوگرم
 • حداکثر ظرفیت باربرداری مجاز در شعاع 8/17 متری
  1735   کیلوگرم
 • حداکثر ارتفاع بوم تا سطح زمین
  11/9   متر
 • حداکثر دسترسی جانبی
  8/32   متر
 • تعداد بوم ها
  2   عدد
 • تعداد ثابت کننده ها
  4   عدد
 • نیروی محرکه
  P.T.O خودروی حامل  
 • زاویه دوران
  400   درجه
 • حداکثر تعداد بوم قابل نصب
  6   عدد
 • وزن دستگاه
  1850   کیلوگرم
 • حداقل شاسی مورد نیاز
  خودرو با وزن ناخالص 10   تن
 • وضعیت کنترل
  با استفاده از اهرم های فرمان دهنده هیدرولیکی در طرفین شاسی