مجوزها:

افتخارات:

 • بازدید مقام معظم رهبری از غرفه لجور سال 79
 • دريافت لوح تقدير از رياست محترم جمهور در سال 1382
 • كارآفرين نمونه استان مركزي در سال 80
 • واحد صنعتی نمونه کشور در سال1381
 • واحد صنعتی نمونه در سال 1382
 • كارآفرين نمونه استان مركزي در سال 84
 • پیشکسوت نمونه صنعتی استان مرکزی در سال 1389
 • واحد نمونه صنعتی استان مرکزی در سال 95
 • پژوهشگر برتر حوزه فناور برتر در سال 95
 • برند برتر صنعتی و معدنی استان مرکزی 95
 • اولین جشنواره تجلیل از نشان های برتر صنعتی و معدنی استان مرکزی سال95